หลักสูตรที่เปิดอบรม

# หัวข้อเรื่อง วันเริ่มสมัคร วันเปิดอบรม ประเภท
1 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต รุ่น 13 9 ธ.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 8 มี.ค. 2564 - 25 มิ.ย. 2564 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (ระยะสั้น 4 เดือน)