ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 4

วันลงข่าว: 4 ส.ค. 2561

คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านรายละเอียดข่าว

โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ”(Advanced Technique in ECG and Cardiovascular Nursing) รุ่นที่ 14

วันลงข่าว: 3 ส.ค. 2561

โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ” (Advanced Technique in ECG and Cardiovascular Nursing)

อ่านรายละเอียดข่าว

กำหนดการสมัครอบรม

# หัวข้อเรื่อง วันเริ่มสมัคร วันเปิดอบรม ประเภท
1 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 15 26 ก.ย. 2561 - 18 ม.ค. 2562 4 มี.ค. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (ระยะสั้น 4 เดือน)
2 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 12 กรกฎาคม 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 ส.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562 25 มี.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (ระยะสั้น 4 เดือน)
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สมาธิเพื่อการเยียวยาสุขภาพแบบ SKT” วันที่ 24–26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพรรณี เหมือนวงศ์ ชั้น 7 อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 ส.ค. 2561 - 17 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2561 - 26 ธ.ค. 2561 การประชุมวิชาการ (ระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน)
4 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบ การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ (Program of Nursing Specialty in Nursing Care Management System for Trauma Patients) รุ่น 5 21 ส.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 1 ก.พ. 2562 - 7 มิ.ย. 2562 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (ระยะสั้น 4 เดือน)
5 โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ” (Advanced Technique in ECG and Cardiovascular Nursing) รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม2562 1 ส.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 8 ม.ค. 2562 - 11 ม.ค. 2562 การประชุมวิชาการ (ระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน)
6 โครงการหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 4 31 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 5 พ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (ระยะสั้น 4 เดือน)