หลักสูตรที่เปิดอบรม

# หัวข้อเรื่อง วันเริ่มสมัคร วันเปิดอบรม ประเภท
1 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)(หลักสูตร 2 เดือนหลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต) 3 ก.พ. 2563 - 13 มี.ค. 2563 20 เม.ย. 2563 - 12 มิ.ย. 2563 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (ระยะสั้น 4 เดือน)
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคอง 4 ม.ค. 2563 - 20 ก.พ. 2563 2 มี.ค. 2563 - 4 มี.ค. 2563 การประชุมวิชาการ (ระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน)