()


วันเวลา สถานที่

เปิดรับสมัคร 1 ม.ค. 2513 ถึง 1 ม.ค. 2513
อบรมวันที่ 1 ม.ค. 2513 07:00 ถึง 1 ม.ค. 2513 07:00
สถานที่

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

  • รับพยาบาลวิชาชีพ และ ไม่ใช่พยาบาลวิชาชีพ (ทั้งหมด)

ค่าใช้จ่ายและการชำระเงิน

  • ค่าลงทะเบียน ฟรี

รายละเอียดเพิ่มเติม


รายชื่อผู้สมัคร
# ชื่อ-สกุล หน่วยงาน สังกัดโรงพยาบาล วันที่
1 นางสาวอภิญญา ฉิมมาลี SICU สุรินทร์ 3 ก.พ. 2560 13:59
2 นายพรเทพ บุญปลูก บ้าน 2 ก.พ. 2560 23:29
3 นางสาววาสนา ดีหมื่นไวย กึ่งวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ 2 ก.พ. 2560 16:10
4 นางสาวสุดาพร คำตะเพชร กึ่งวิกฤตอายุรกรรม (เพื่อปรับเป็น ICU) โรงพยาบาลชัยภูมิ 2 ก.พ. 2560 11:09
5 นางสาวอมรรัตน์ ตาบประดับ กึ่งวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ 1 ก.พ. 2560 22:11
6 นางสาวจุไรรัตน์ ศรีอ่อน หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 1 ก.พ. 2560 18:13
7 นางศริญญา สมันศรี อายุรกรรมหญิง3 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 1 ก.พ. 2560 16:15
8 นางสาวสาลิณี พุทธศรี CCU โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี 1 ก.พ. 2560 10:37
9 นางสาวPatcharin Boonma CVT-ICU โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 1 ก.พ. 2560 00:31
10 นางศุภลักษณ์ กว้างขวาง แผนกICU โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 31 ม.ค. 2560 01:19
11 นางสาวศศิพร ยงเยื้องพันธุ์ ผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 30 ม.ค. 2560 22:09
12 นางสาวกิตติมา ดงอุทิศ หอผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน3 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 30 ม.ค. 2560 16:24
13 นางสาวกรรณิการ์ ตะสันเทียะ CCU โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 30 ม.ค. 2560 11:52
14 นางสาวพัชราพร คชสาร ICU Trauma รพ ขอนแก่น 27 ม.ค. 2560 10:11
15 นางสาวพิชชามณฐ์ ชัยนิธิกุลนนท์ หอผู้ป่วยหนักรวมอายุรกรรมศัลยกรรม โรงพยาบาลตราด 26 ม.ค. 2560 22:59
16 นางสาวอภิญญา พงษ์พิทักษ์ MICU2 โรงพยาบาลสุรินทร์ 26 ม.ค. 2560 20:55
17 นางสาววิไลภรณ์ โสภิพันธ์ ICU โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ 25 ม.ค. 2560 15:10
18 นางสาวรัตติกานต์ กมลเลิศ Icu สุรินทร์ 25 ม.ค. 2560 03:39
19 นางสาวรัตติกาล ต้อมสูงเนิน หอผู้ป่วยหนัก ปากช่องนานา 25 ม.ค. 2560 01:28
20 นางสาวอัมพร ตรันเจริญ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต อายุรกรรมหญิง 4 ค โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 24 ม.ค. 2560 20:19
21 นางสาวกนกวรรณ ดาวฮามแป ICU โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่น 24 ม.ค. 2560 08:53
22 นางสาวสุนาลี ใจกลัด หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 24 ม.ค. 2560 08:47
23 นางสาวมานีสา อะระมะ Icu trauma โรงพยาบาลศูนย์ยะลา 23 ม.ค. 2560 21:51
24 นางPhanida Moungman หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม ร้อยเอ็ด 23 ม.ค. 2560 21:16
25 นางสาวขนิษฐา แจ้งหมื่นไวย หอผู้ป่วยหนัก ปากช่องนานา 23 ม.ค. 2560 03:53
26 นางสาวเครือวัลย์ จุทารัตน์ ไอซียู โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 22 ม.ค. 2560 00:19
27 นางสาวWaranya Kobniyom หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลนครพิงค์ 22 ม.ค. 2560 00:02
28 นางสาวรัตนาพร จันทราศรี ICU ศัลยกรรม โรงพยาบาลสระบุรี 21 ม.ค. 2560 00:07
29 นางวรัญญา บรรยง ICU โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 20 ม.ค. 2560 21:32
30 นางสาววิราวรรณ พิศพล ไอ ซี ยู อายุรกรรม รพ.มหาสารคาม 20 ม.ค. 2560 13:56
31 นางวิลัยพร วงษ์ชา MICU1 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 20 ม.ค. 2560 08:59
32 นางสาวกนกพร โอภาศรี หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรมชาย -หญิง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 20 ม.ค. 2560 01:05
33 นางสาววนิดา สุโขยะชัย หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรมชาย-หญิง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 19 ม.ค. 2560 22:42
34 นางสาวสุนทรา สิงห์สั่งถ้ำ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรมชาย-หญิง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 19 ม.ค. 2560 22:28
35 นางสมปอง โคตรพรม ICU ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 19 ม.ค. 2560 20:08
36 นายสุพล วังขุย semi -icu โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 19 ม.ค. 2560 19:18
37 นางสาววิจิตรา ภาวุธ งานการพยาบาล (ผู้ป่วยใน) โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 19 ม.ค. 2560 15:41
38 นางสาวอภิพร อุดมพงษ์ SICU โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 18 ม.ค. 2560 21:45
39 นางสาวพัชรี บรรยงกิจ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลนครปฐม 18 ม.ค. 2560 20:21
40 นางสาวพิชญา มาทะ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 4 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 18 ม.ค. 2560 20:21
41 นางสาวเกศกนก มั่นคง ห้องผู้ป่วยหักศัลยกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ 18 ม.ค. 2560 16:56
42 นางสาวชญานี สารบุญเป็ง sub icu พะเยา 18 ม.ค. 2560 14:32
43 นางสาวนิตยา แพงหอม ICU โรงพยาบาลวานรนิวาส 17 ม.ค. 2560 20:41
44 นางสาวฟ้า โพธิบัตร หอผู้ป่วย ICU บางละมุง 17 ม.ค. 2560 13:32
45 นางสาวไปรมา สีมุม หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 17 ม.ค. 2560 13:25
46 นางสาวพรเพ็ญ กาญจนธัญรัตน์ หอผู้ป่วย icu โรงพยาบาลระดับ S บางละมุง 17 ม.ค. 2560 13:14
47 นางขนิษฐา อ่อนชื่นจิตร ICU Med รพ.วชิระภูเก็ต 16 ม.ค. 2560 16:44
48 นางพรรณี อารีเอื้อ หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม2 (micu2) โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 16 ม.ค. 2560 15:09
49 นางสาวสุภัทรา รัตนวงษา หอผู้ป่วยหนักกึ่งวิกฤตอายุรกรรมหญิงสามัญ (Semi ICU) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 16 ม.ค. 2560 11:51
50 นายณฐกร ธรรมอินทร์ อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน *รพ.เตรียมความพร้อมในการเปิด ICU โรงพยาบาลปากเกร็ด 15 ม.ค. 2560 08:44
51 นางดลนภา สุชาติสุนทร ตึกอายุรกรรมชาย. ร.พM2 เตรียมเปิด ICU โรงพยาบาลศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 14 ม.ค. 2560 22:22
52 นางสาวขวัญฤทัย เครือพานิช ICU MED วชิระภูเก็ต 14 ม.ค. 2560 22:16
53 นางสาวยุวดี เสตา Icu ศัลยกรรม มหาสารคาม 13 ม.ค. 2560 21:38
54 นางสาวภคพร มาคำ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 13 ม.ค. 2560 17:07
55 นางสาววิยะดา นามแสงกาง หอผู้ป่วยใน **โรงพยาบาลขนาดM2 กำลังจะเปิดICUเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถและทักษะการพยาบาลในการปฏิบัติงานหอผู้ป่วยICU โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 13 ม.ค. 2560 15:42
56 นางวัชรี พันธุ์โอภาส ไอซียู บัวใหญ่ 13 ม.ค. 2560 10:41
57 นางสาววราภรณ์ นพฤทธิ์ ICU โรงพยาบาลพนมสารคาม 13 ม.ค. 2560 09:43
58 นางสาวแก้วกาญจน์ เหลืองประเสริฐ ICU อายุรกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 13 ม.ค. 2560 09:14
59 นางสาววรรณวิสา เชื้อคำลือ ไอซียูศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร 12 ม.ค. 2560 17:37
60 นางสาวชลิดา สุริโย ICU โรงพยาบาลโพนทอง 11 ม.ค. 2560 20:31
61 นางสาวKamonchanok Saengsawang ICU โรงพยาบาลโพนทอง 11 ม.ค. 2560 17:00
62 นางสาวเครือวัลย์ แวงวรรณ์ ICU อายุรกรรม 2 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 11 ม.ค. 2560 15:56
63 นางไพรลิน สีคำเวียง ICU1 โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช สระแก้ว 11 ม.ค. 2560 14:45
64 นางสาวมณีรัตน์ ฤทธิ์พิทักษ์ ICU รพ.ตะกั่วป่า 10 ม.ค. 2560 14:14
65 นางสาววราลี อ่อนเชียง หอผู้ป่วยหนัก ศัลยกรรม ระยอง 9 ม.ค. 2560 12:52
66 นางสาวมธุรส ทามาตย์ ICU ปราสาท 9 ม.ค. 2560 12:50
67 นายหัสดินทร์ พัฒนากร ICU โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่น 5 ม.ค. 2560 10:02
68 นายณัฐพล นาชัยเพิ่ม - - 4 ม.ค. 2560 19:27
69 นางสาวปทุมพร แสงทอง MICU ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 27 ธ.ค. 2559 12:30
70 นายภานุพงศ์ โพสาวัง ICU โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 27 ธ.ค. 2559 09:02
71 นางสาวเย็นจิตต์ พิพัฒน์พงษ์ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลชัยภมิ 26 ธ.ค. 2559 14:33
72 นางสาวจันทร์เพ็ญ ที่ดี ตึกอายุรกรรม. ** โรงพยาบาลขนาด M2 กำลังจะเปิด ICU เตรียมความพร้อมทักษะความรู้พยาบาลในการปฏิบัติงานหอผู้ป่วยICU โรงพยาบาลสังขะ 25 ธ.ค. 2559 19:56
73 นางสาวนนทรีย์ เกียรติระบือไกล กึ่งวิกฤติ ศัลยกรรมชาย1 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 22 ธ.ค. 2559 13:35
74 นางสาวSutathip Voraphon ห้องผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 โรงพยาบาลชัยภูมิ 22 ธ.ค. 2559 11:07
75 นางสาวกัญญ์กุลณัช กิจพงศ์พัฒนา หอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี 20 ธ.ค. 2559 00:11
76 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีนุกูล ICU รพ สมุทรสาคร 19 ธ.ค. 2559 09:51
77 นายAniwat Phumisart ccu กรุงเทพอุดร 18 ธ.ค. 2559 03:20
78 นางอรวรรณ มูลมณี หอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 16 ธ.ค. 2559 13:51
79 นายทศพล มณีวรรณ หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 16 ธ.ค. 2559 11:54
80 นางสาวพนาวรรณ บุญพิมล ผู้ป่วยกึ่งวิกฤตด้านการหายใจ พระนครศรีอยุธยา 16 ธ.ค. 2559 09:44
81 นางสาวสุกํญญา คลังทรัพย์ ผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 15 ธ.ค. 2559 14:52
82 นางสาวภานุดา เที่ยงตรง ห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 14 ธ.ค. 2559 10:16
83 นายสนธยา โสมสุข หอผู้ป่วยวิกฤต รพ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 10 ธ.ค. 2559 20:01